Het waarom achter onze Object Based Learning programma's 

Waarom we doen wat we doen:

We bevinden ons nu in een transitiefase tussen twee tijdperken in. Er worden nieuwe vormen van Onderwijs gezocht en gecreeerd, maar er is ook (nog) veel fragmentatie en versnippering in het onderwijs. Makers van Morgen willen met Object Based Learning een hulpmiddel bieden om tot verbinding en een samenhangend onderwijsaanbod te komen. 

 

Wij denken dat het jammer is om ervan uit te gaan dat we de toekomst moeten ondergaan. Wij ondergaan die niet, maar maken het mogelijk dat er een nieuw tijdperk komt. Daarin zijn 'verbinding' en 'samenhang' cruciale woorden die omgezet dienen te worden in het onderwijs van de toekomst.

Daarvoor dienen we niet toekomstgericht te werk te gaan, maar toekomstbewust.

Toekomstbewust denken heeft toekomstonderzoek nodig. Ontwikkelingen in meerdere sectoren kunnen heel belangrijk zijn voor toekomstonderzoek en het bewust inspelen op toekomstige gebeurtenissen. 

Het is daarom belangrijk dat de toekomstbewuste mens heeft geleerd om breed te denken, kijken en ervaren.

School is bij uitstek de plaats waar hiermee geoefend kan worden. Daarom vinden wij het belangrijk om aan scholen vakoverstijgend lesmateriaal aan te bieden, waarbij leerlingen ervaren dat samenwerking vanuit verschillende vakgebieden noodzakelijk is om tot genuanceerde antwoorden op huidige en toekomstige ontwikkelingen te komen. 

Met Object Based Learning kunnen leerlingen ervaren wat het nut is van het leren van verschillende vakken en hoe deze van (toekomstige) waarde kunnen zijn buiten de school. 

Docenten spelen een grote rol in het aanbieden van een rijke leeromgeving, waar leerlingen aan de slag kunnen gaan met toekomstbewust leren. Wanneer leerlingen kennis leren toepassen in maatschappelijke vraagstukken buiten het klaslokaal,  draagt dit bij aan de mate en manier van hun beleving en ervaringen in de wereld. 

Daarmee dragen docenten ook bij aan de persoonsvorming van de leerlingen en hun vermogen om open te staan voor andere mogelijkheden, meningen en manieren om ergens tegen aan te kijken. Met Object Based Learning kunnen docenten leerlingen helpen om grip te krijgen op de wereld om hen heen en zichzelf als waardevol instrument te ervaren voor een betere wereld.  

Wij willen zowel de docent als de leerlingen tot betekenisvolle interactie laten komen, waarbij autonomie en het in dialoog gaan met elkaar en de wereld om hen heen tot een grotere mate van betrokkenheid leiden. Ons doel is het leven van leerlingen en docenten te verrijken, hun blik te verruimen, in de persoon zelf, naar elkaar & naar de wereld om hen heen. 

Wat we doen: 

Wij bouwen bruggen, verbinden en brengen samenhang in verschillende opleidingsniveaus, alfa, bèta en gamma docenten, kennis en praktijk, school met kunst, cultuur & wetenschap, verleden, heden en toekomst.   

Hoe we dat doen: 

Wij creeren samenhang in het onderwijs waarbij we objecten als uitgangspunt nemen.

Wij verbinden losse delen/ervaringen met elkaar tot 1 uniek geheel. Dit doen we met uniek lesmateriaal, docenttrainingen en gastlessen waarbij wij leerlingen en docenten uitdagen om vanuit verschillende perspectieven elkaars gedachten en ideeen en de wereld om hen heen te (her)ontdekken. 

Makers van Morgen stelt de volgende hoofddoelen voor Object Based Learning:

1) Een hulpmiddel bieden om een samenhangend onderwijsaanbod te creeren 

 • Vakoverstijgende vaardigheden 

 • Interdisciplinaire vraagstukken/onderzoeksvragen 

 • Kritisch en creatief denken 

 • Verbanden leggen door Objecten als bindmiddel in te zetten 

 • Aansluiting op de Sustainable Development Goals

2) Academische onderzoeksvaardigheden als onderdeel van 21 eeuwse vaardigheden zichtbaar en tastbaar maken, 

voor leerlingen en docenten, binnen en buiten de school 

 • Het inzetten van objectonderzoek binnen verschillende vakgebieden 

 • Het ondersteunen van onderwijs in beeldtaal (film en video) 

 • Uitwerkingvormen als debatteren en maakonderwijs 

3) Burgerschap vormgeven en ruimte creeren voor elkaar en elkaars gedachtengoed

 • Objecten als hulpmiddel om gevoelige onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen

 • Aandacht creeren voor inclusiviteit op school door leerlingen in een breder kader te leren associeren met (de verhalen achter) objecten en mensen

4) Doorlopende leerlijn ontwikkelen waarbij PO, VO en HO op elkaar kunnen aansluiten in onderzoeksvaardigheden 

aan de hand van objecten.  

 • Onderzoeksvaardigheden bestaan uit analyseren, kennis gebruiken, bronnen raadplegen, kritisch denken en kritische vragen 

        leren stellen en argumenteren.  

 • Object Based Learning is bedoeld om onderzoek in de school uitdagend, zichtbaar en tastbaar maken voor leerlingen en docenten. Met objecten kan het abstracte begrip‘onderzoek’ visueel zichtbaar worden gemaakt en herkent in nieuwe situaties, ter voor-bereiding vanuit PO naar VO en van VO naar vervolgonderwijs. 

 • Objecten zijn inzetbaar op elk niveau en daarom ook bij uitstek geschikt om onderzoeksvaardigheden

       in een doorlopende leerlijn mee te ontwikkelen.