20210723_112546.jpg

Objectwijs & NPO ( Nationaal Programma Onderwijs) Menu

De problematiek die als gevolg van corona is ontstaan is urgent. Er zijn op korte termijn maatregelen nodig binnen het onderwijs om de opgelopen vertragingen in te lopen. NPO biedt extra middelen die moeten worden besteed in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, dus tot en met juli 2023.

Daarbij kiest een school interventies uit de menukaart van NPO.  Een kansrijke interventie staat of valt bij een goede toepassing. Met Objectwijs kunnen meerdere interventies uit de menukaart toegepast worden, waarbij ook Burgerschap en de Sustainable Development Goals direct vormkrijgen. 

  1. A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren

  2. B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

  3. C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

  4. D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

  5. E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

  6. F. Ouderbetrokkenheid en digitale technologie

  7. Overig: deze extra rubriek is uitsluitend bedoeld voor (bestemmings)reserves voor werkloosheidskosten en dotatie aan de voorziening transitievergoeding

Objectwijs beslaat meerdere interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (zie de tabel). Daarbij biedt ons lesmateriaal een doorlopende leerlijn en een schoolbreed programma voor groep 7/8 van de basisschool t/m de eindexamenklassen van alle niveau's voortgezet onderwijs. 

Interventie

met Objectwijs

20210723_113429.jpg

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

+8

Objectwijs heeft verschillende vormen van eind-opdrachten en presentaties, waaruit moet blijken wat geleerd is: hoe de SDG's daarin verwerkt zijn en hoe de onderzoeksvraag beantwoord is.  Leerlingen dragen hiervoor gezamelijk verantwoordelijkheid. Zowel de zelfredzaamheid als samenwerking zijn belangrijke vaardigheden in het proces waar de leerlingen feedback op kunnen ontvangen.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

+2

Bij Objectwijs wordt cultuur ( museale objecten ) verbonden met verschillende vakgebieden/zaakvakken en een onderzoeksvraag. Door samenhang tussen cultuureducatie en schoolvakken kan de docent zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende waarde toevoegen aan de lessen en ook verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

+7

Objectwijs is modulair opgebouwd. Door de stapsgewijze opbouw, begeleidende stappenfilmpjes, online opdrachten en qr kaarten, kunnen docenten de kaders aangeven met welk deel aan de slag te gaan. Echter kunnen leerlingen ook geheel zelfstandig aan de slag en in groepjes zelf de kaarten en taken verdelen. In deel 2,3 en 4 van Objectwijs kunnen leerlingen bronnen uit de digitale leeromgeving gebruiken of zelf op zoek gaan naar bronnen: op internet of uit boeken. Ook kunnen ze docenten als experts bij verschillende vakken een vraag uit Objectwijs voorleggen. Zij kunnen vooraf een plan bedenken hoe zij tot een antwoord op de onderzoeksvraag gaan komen.

+5

Binnen Objectwijs wordt met vraagkaartensets gewerkt. Het is de bedoeling dat de kaarten verdeeld worden onder tweetallen of groepjes leerlingen. Gezamelijk werken leerlingen dus aan vragen. Daarna worden antwoorden tussen groepjes uitgewisseld. De eindopdracht brengt verschillende perspectieven samen en de leerlingen zijn gezamelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

+3

Objectwijs kan de docent handvatten geven om:

- een rol in te nemen van coach. Alle leerlingen kunnen zelfstandig met het programma aan de slag en de docent kan als coach een begeleidende rol aannemen. 

-de klas in groepen te verdelen waarin de docent kan bepalen wie begeleiding nodig heeft en wie zelfstandig aan de slag kunnen.

- samen te werken met een Maker van Morgen, waarbij de docent de helft van de klas begeleidt en een Maker van Morgen de andere helft van de klas. 

-leerlingen zelfstandig in kleine groepjes aan de slag te laten gaan met Objectwijs als project waar om en om per groepje of een aantal groepjes aan gewerkt wordt, waardoor de leraar minder leerlingen klassikaal les hoeft te geven in die lessen. 

+1

Het is mogelijk om Makers van Morgen in te zetten in de klas om met het uitvoeren van Objectwijs aan de slag te gaan. Denk aan het begeleiden van museumbezoek, het geven van aanvullende workshops t.b.v. de eindopdracht en/of helpen in de uitvoering van de eindopdracht.

+4

Objectwijs heeft een eigen digitale leeromgeving en online 3D tentoonstelling. Leerlingen kunnen zelfstandig met de digitale leeromgeving aan de slag m.b.v. filmpjes die de leerlingen stapsgewijs door het lesmateriaal meenemen. In de kaartensets zitten qr codes welke gebruikt worden om op een bepaalt deel van de digitale leeromgeving in te stappen of naar een volgende stap te gaan. 

bureau
20210723_113147.jpg
lamp
stoel